Polityka cookies

Czym s? pliki „cookies”?
Poprzez pliki „cookies” nale?y rozumie? dane informatyczne, w szczególno?ci pliki tekstowe, przechowywane w urz?dzeniach ko?cowych u?ytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie u?ytkownika i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow? dostosowan? do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej z której pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.
Do czego u?ywamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” u?ywane s? w celu dostosowania zawarto?ci stron internetowych do preferencji u?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. U?ywane s? równie? w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagaj? zrozumie? w jaki sposób u?ytkownik korzysta ze stron internetowych co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci, z wy??czeniem personalnej identyfikacji u?ytkownika.
Jakich plików „cookies” u?ywamy?
Stosowane s? dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „sta?e”. Pierwsze z nich s? plikami tymczasowymi, które pozostaj? na urz?dzeniu u?ytkownika, a? do wylogowania ze strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej). „Sta?e” pliki pozostaj? na urz?dzeniu u?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich r?cznego usuni?cia przez u?ytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególno?ci u?ytkowników strony internetowej, podlegaj? ich w?asnej polityce prywatno?ci.
Czy pliki „cookies” zawieraj? dane osobowe
Dane osobowe gromadzone przy u?yciu plików „cookies” mog? by? zbierane wy??cznie w celu wykonywania okre?lonych funkcji na rzecz u?ytkownika. Takie dane s? zaszyfrowane w sposób uniemo?liwiaj?cy dost?p do nich osobom nieuprawnionym.
Usuwanie plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych domy?lnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urz?dzeniu ko?cowym. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w taki sposób, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plików „cookies” w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym przes?aniu na urz?dzenie u?ytkownika. Szczegó?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plików „cookies” dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, mo?e wp?yn?? na niektóre funkcjonalno?ci dost?pne na stronie internetowej.